Η εταιρία “Α2Ζ Advanced Hygiene Solutions” είναι εμπορική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των επαγγελματικών προϊόντων και εργαλείων καθαρισμού και υγιεινής σε επαγγελματίες χρήστες κυρίως των κλάδων φιλοξενίας, υγείας και μαζικής εστίασης.

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και εξυπηρέτησης, που πληρούν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς και σε συνδυασμό με τους γενικότερους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας.

Η εταιρία μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται για:

  • τη διαρκή εξασφάλιση της σταθερής ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
  • την ικανοποίηση όλων των συμβατικών και νομοθετικών της υποχρεώσεων
  • τη συνεργασία με προμηθευτές και συνεργάτες, οι οποίοι τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρίας
  • τη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα
  • τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας
  • τον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • τη διάθεση της παρούσας πολιτικής για την ποιότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εταιρία θεωρεί απαραίτητη την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, αλλά και στη βελτίωσή του. Η Πολιτική για την Ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

 

 

Ημερομηνία 01 /10 /2019

 

Υπογραφή